Zgodnie z naszym statutem działamy lokalnie i globalnie, o czym niedługo przekonacie się z naszych fotorelacji! W szczególności interesują nas:

A) organizowanie wydarzeń artystycznych, społecznych, obywatelskich i integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń z zakresu szeroko pojętej kultury, sztuki i edukacji;

B) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji;

C) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów;

D) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, patriotycznych i ekologicznych;

E) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia;

F) fundowanie stypendiów;

G) finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej;

H) współpracę z władzami samorządowymi, występowanie z wnioskami i opiniami:

I) pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową;

J) inne działania służące realizacji celów statutowych stowarzyszenia.